Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Schulten Media

 

Versie 1.2

Datum 20 januari 2022

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Artikel 1. Definities

 1. Schulten Media: de vof Schulten Media, gevestigd te Ootmarsum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85237833.

 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Schulten Media een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) of erfgenamen.

 3. Opdrachtnemer: Schulten Media.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Schulten Media gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Schulten Media verrichtte handelingen.

 2. Het opleverdocument als bedoeld in artikel 9.5 van deze voorwaarden maakt onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.

 3. Door ondertekening van een overeenkomst met Schulten Media, een door Schulten Media gestuurde offerte, het elektronisch indienen van een opdracht via het orderformulier, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Schulten Media en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. Tevens verklaard de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de Privacyverklaring en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Schulten Media en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Schulten Media gemaakte offertes zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders aangegeven. Alle door Schulten Media genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 

 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Schulten Media zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Schulten Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Schulten Media gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Schulten Media van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 3. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet inzake de omvang van de overeenkomst. Na het gereedkomen van de website en/of software wordt het restant bedrag gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.

 4. Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Schulten Media niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Schulten Media.

 5. Betaling voor webhosting en verlenging van webhosting gaat middels automatische incasso.

 6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Schulten Media aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

 7. Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per jaar vooraf, tenzij anders overeengekomen.

 8. Facturering voor verlenging van webhosting en domeinnamen gebeurt (2) twee maanden voor de vervaldatum van de domeinnaam. In geval van niet betalen zal de domeinnaam niet worden verlengd en zal deze komen te vervallen waarna deze gedurende 40 dagen (in geval van .nl) in quarantaine geplaatst zal worden bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Aan het uit quarantaine halen van domeinnamen zijn hoge aanvullende kosten verbonden die door Schulten Media altijd doorberekend zullen worden aan de Opdrachtgever. Na de quarantaine periode komt de domeinnaam weer vrij op de markt en zal deze door iedereen geregistreerd kunnen worden. Bij andere Tld’s (.be, .com etc.) zijn vergelijkbare procedures en aanvullende kosten van toepassing.

 9. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 10. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.

 11. De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €75,-.

 12. Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Schulten Media wordt hierbij uitgesloten.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal.

 2. Schulten Media mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

 3. Opdrachtgever is gehouden de instructies van Schulten Media omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.

 4. Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.

 5. Opdrachtgever is gehouden een lege webhosting omgeving te bieden indien de website bij een derde host wordt gebouwd.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Schulten Media zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te  streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Schulten Media de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

 2. Schulten Media is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.

 3. Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van updates door Schulten Media zijn inbegrepen, dan zal Schulten Media hier één keer per kwartaal voor zorgdragen.

 4. Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van kleine wijzigingen aan teksten en afbeeldingen door Schulten Media zijn inbegrepen, dan heeft opdrachtgever de mogelijkheid om één (1) keer per maand alle wijzigingen in één keer aan te leveren conform de aanleveringsspecificaties van Schulten Media. Uitgedrukt in tijd mogen de kleine wijzigingen samen Schulten Media maximaal 15 minuten per maand kosten. Grotere wijzigingen zullen als meerwerk worden gefactureerd. Er worden op geen enkele manier tegoeden opgebouwd wanneer opdrachtgever geen gebruik maakt van deze service.

 5. Schulten Media is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website. Echter, zij zal dit alsnog dagelijks laten uitvoeren door een derde partij indien webhosting bij haar plaats vindt. Backups worden steeds zeven dagen bewaard. Daarna worden ze overschreven. Voor het terug laten zetten van een backup rekent Schulten Media aan opdrachtgever kosten door.

 6. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Schulten Media steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

 7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Schulten Media het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

 8. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Schulten Media zijn verstrekt, heeft Schulten Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 9. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van Opdrachtgever heeft Schulten Media het recht een Opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Schulten Media hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.

 10. Indien door Schulten Media of door Schulten Media ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 7. Meerwerk

 1. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Schulten Media Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 2. Na het ondertekenen van een overeenkomst met Schulten Media, het elektronisch indienen van een opdracht zoals via het orderformulier, het mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.

 
Artikel 8. Duur en beëindiging

 1. Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.

 2. Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben looptijd van 1 (een) of 2 (twee) jaar. Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten wederom voor dezelfde periode aangegaan. De opzegtermijn is (2) twee maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.

 3. Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1 jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.

 4. Schulten Media kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Schulten Media gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

 5. Schulten Media heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Schulten Media niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Schulten Media zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Schulten Media kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

 6. In geval van niet nakoming van artikel 5.5 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.

 7. Eventuele gratis webhosting begint na registratie van de domeinnaam.
  In geval van beëindiging van de hostingovereenkomst, zonder verzoek tot verhuizing naar een derde host, wordt de webhosting account met alle inhoud verwijderd.

 8. Indien de website door de opdrachtgever wordt verhuisd naar een derde webhost of gebruikt wordt op de server van een derde webhost, dan brengt Schulten Media hiervoor een fee van €250,- excl. btw in rekening.

 

Artikel 9. Levering en levertijd

 1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.
  Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomene af te nemen onverlet.

 2. Schulten Media rekent een levertijd van vier tot acht weken. Bij afwijkende levertijden zoals bij spoedopdrachten geldt dat de levertijd onder voorbehoud is.

 3. De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website.

 4. Zeven (7) dagen na ontvangst van het concept wordt de website opgeleverd.

 5. Bij de oplevering ontvangt de Opdrachtgever een opleverdocument.

 

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Schulten Media, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Schulten Media daartoe bevoegd.

 2. De door Schulten Media bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Schulten Media.

 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Schulten Media te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 4. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.

 5. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Schulten Media van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Schulten Media sluit met haar Opdrachtgevers.

 6. Alle door Schulten Media ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Schulten Media voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.


Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van Schulten Media voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten.

 2. Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van de wet niet mogelijk is, is Schulten Media jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit: 

  1. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”); 

  2. redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om Schulten Media ertoe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen; 

  3. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; 

  4. redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

 3. Schulten Media is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Schulten Media gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt. 

 4. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens lid 2 van het onderhavige artikel zal worden uitgekeerd is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat de verzekering van Schulten Media zal uitkeren. Indien de verzekering niet over gaat tot uitkering zal de aansprakelijkheid zijn beperkt tot de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst in de afgelopen twaalf (12) maanden verschuldigd is geweest (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 15.000 euro (exclusief BTW). 

 5. De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van het onderhavige artikel komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Schulten Media. 

 6. De aansprakelijkheid van Schulten Media wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Schulten Media onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Schulten Media ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Schulten Media in staat is adequaat te reageren. 

 7. De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 

 8. Opdrachtgever vrijwaart Schulten Media voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.

 

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. In geval van overmacht is Schulten Media gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Schulten Media kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

 3. In geval van ontbinding is artikel 8.6 van deze voorwaarden toepasselijk.

 

Artikel 13. Diverse bepalingen

 1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Schulten Media is gevestigd. 

 3. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

 4. Schulten Media kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.

 5. Schulten Media heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

 6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.


Artikel 14. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door Schulten Media gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Schulten Media verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Ootmarsum, 22 januari 2022